Statute

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/2014, u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 19. Statuta udruge Redovna skupština udruge HRVATSKO ETNOLOŠKO DRUŠTVO, na svojoj je sjednici održanoj dana 25. svibnja 2015. godine donijela

STATUTE
OF THE CROATIAN ETHNOLOGICAL SOCIETY

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se naziv, sjedište, područja djelovanja, cilj, djelatnosti, tijela HRVATSKOG ETNOLOŠKOG DRUŠTVA (u daljnjem tekstu: Društvo), njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata, način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, način upravljanja, zastupanje, izgled pečata, način osiguranja javnosti djelovanja, uvjeti i način učlanjivanja i prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, izbor i opoziv likvidatora Društva, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva i druga pitanja značajna za njegov rad.

Hrvatsko etnološko društvo organizirano je kao nevladina, nepolitička, neprofitna udruga etnologa u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Naziv Društva glasi: HRVATSKO ETNOLOŠKO DRUŠTVO.
Skraćeni naziv Društva glasi: HED.

Članak 3.

Sjedište Društva je u Zagrebu. Odluku o adresi Društva donosi Upravni odbor.
Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Društvo u pravnom prometu zastupaju Predsjednik i Potpredsjednik Društva, u skladu s ovim Statutom.

Članak 5.

Društvo ima pečat okrugla oblika, promjera 3 cm s natpisom: Hrvatsko etnološko društvo, a u sredini pečata: Zagreb.
Pečat posjeduju i ovlašteni su ga koristiti Predsjednik i Potpredsjednik.

Članak 6.

Društvo može surađivati i učlanjivati se u srodne asocijacije u zemlji i inozemstvu.

Članak 7.

Rad Društva i svih njegovih tijela je javan. Javnost se osigurava redovitim objavljivanjem rezultata rada društva i njegovih članova, održavanjem javnih skupova, sastanaka, predavanja i izložbi, te preko znanstvenih i stručnih publikacija. Sastanci svih tijela Društva javni su i mogu im pribivati predstavnici sredstava javnog priopćavanja. Javnost rada osigurava se također i putem sredstava javnog priopćavanja te mrežnih stranica Društva.

Društvo izdaje godišnjak – Etnološku tribinu.

Članak 8.

Društvo radi na temelju programa rada koji donosi Skupština Društva u skladu sa zadacima predviđenima ovim Statutom.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI

Članak 9.

Cilj Društva je unapređivanje etnološke znanosti i njezina položaja u društvu te poticanje i usklađivanje rada na svim područjima etnološke djelatnosti.

Područje djelovanja Društva je obrazovanje, znanost i istraživanje – znanost, stručni rad i istraživanje (humanističke znanosti; strukovne udruge u području znanosti, stručnog rada i istraživanja).

Članak 10.

U svrhu ostvarenja ciljeva propisanih člankom 9., Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

 • unapređivati etnološku znanost;
 • usklađivati etnološki rad;
 • poticati, pomagati i voditi etnološka proučavanja šireg značenja;
 • pomagati pri unapređenju nastave etnologije;
 • raditi na stručnom uzdizanju etnologa;
 • organizirati i pomagati održavanje znanstvenih i stručnih etnoloških skupova i drugih manifestacija s etnološkim i folklorističkim značajkama;
 • poticati i pomagati skupljanje, čuvanje i prikazivanje etnografske građe i kulturnih dobara;
 • poticati i pomagati pri snimanju etnografskih filmova, stvaranju etno-parkova i sl.;
 • popularizirati etnološku znanost i rezultate istraživanja;
 • predstavljati članove Društva i štititi njihove interese;
 • uspostavljati i održavati veze s etnološkim i drugim društvima, udrugama i ustanovama u zemlji i inozemstvu;
 • dodjeljivati priznanja i nagrade za posebne zasluge u radu Društva;
 • predlagati tijelima hrvatske zakonodavne vlasti zakonska rješenja potrebna za ispravno vrednovanje i očuvanje etnografske i folklorne baštine Republike Hrvatske;
 • suradnja s državnim tijelima pri reguliranju zdravstvenog i mirovinskog osiguranja članovima HED-a koji profesionalno rade u struci, a nisu u stalnom radnom odnosu;
 • izdavati stručne knjige i časopise, nosače zvuka te nosače slike i zvuka s etnografskim, etnološkim, folklornim i folklorističkim sadržajima.

III. ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 11.

Članom Društva može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske kao i strani državljanin, ako djeluje na području etnološke i kulturnoantropološke znanosti i prihvaća Statut te ciljeve i djelatnosti Društva. Članovi Društva mogu biti redovni ili počasni. Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.

Članstvo u Društvu stječe se upisom u registar  članova na temelju pristupnica. Upravni odbor donosi odluku o primitku u članstvo, a može upis odbiti, na što se pristupnik može u roku od 15 dana žaliti Etičkom povjerenstvu. Etičko povjerenstvo mora donijeti odluku o žalbi u roku od 30 dana. Odluka Etičkog povjerenstva je konačna.

Registar članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Društvu.

Registar članova mora uvijek biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev. Registar članova vodi Tajnik Društva.

Članak 12.

Pravo je svakog člana Društva: da bira i da bude biran u tijela Društva, da se obraća svim tijelima Društva i da bude informiran o radu Društva.

Članovi Društva imaju pravo sudjelovati u radu Društva te koristiti sredstva Društva za stručni i znanstveni rad u skladu s programom rada i financijskim planom Društva.

Svi članovi Društva dobivaju publikacije Društva uz popust koji utvrđuje Skupština.

Članak 13.

Dužnosti članova Društva su:

 • aktivno sudjelovanje u djelatnostima Društva u skladu sa Statutom,
 • čuvanje i podizanje ugleda Društva,
 • čuvanje materijalnih dobara Društva i
 • izvršavanje odluka tijela Društva,
 • redovito plaćanje članarine Društvu (umirovljenici su oslobođeni plaćanja članarine).

Članak 14.

Počasnim članom Društva može postati osoba koja je svojim osobitim zaslugama pridonijela unapređenju etnološke i kulturnoantropološke struke ili radu Društva. Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član Društva, a o tome odluku donosi Upravni odbor.

Članak 15.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • neplaćanjem članarine,
 • dobrovoljnim istupom iz članstva,
 • isključenjem iz članstva,
 • smrću člana.

Neplaćanje članarine dovodi do brisanja iz članstva bez posebne odluke u slučaju da član Društva, niti nakon naknadnog pisanog poziva ne izvrši svoju dospjelu obvezu. Pisani poziv na plaćanje članarine u naknadnom roku od 30 dana Tajnik Društva uputit će svakom članu koji ne podmiri svoju obvezu o dospijeću, s upozorenjem da će mu u protivnom istekom toga roka prestati članstvo u Društvu. Iznimno, u opravdanim slučajevima navedeni se rok, na zahtjev člana, može primjereno produžiti odlukom Upravnog odbora.

IV. STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANA DRUŠTVA

Članak 16.

Član Društva stegovno će odgovarati ako prekrši odredbe Statuta ili odluke Skupštine ako ugrozi interese Društva, odnosno ako prouzroči ozbiljnu štetu Društvu ili njegovom članstvu. Razlog za stegovnu odgovornost također je i kršenje odluka Skupštine Društva. Zbog povreda prava i obveza, Upravni odbor članu Društva može izreći opomenu ako je povreda blaže naravi ili ga isključiti iz članstva u Društvu u slučaju da se radi o težem kršenju prava i obveza člana društva.

Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Etičkom povjerenstvu koje odluku o prigovoru donosi na prvoj sljedećoj sjednici u roku od 30 dana. Odluka Etičkog povjerenstva je konačna.

V. TIJELA DRUŠTVA

Članak 17.

Tijela Društva su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik Društva
 • Potpredsjednik Društva
 • Etičko povjerenstvo,
 • Tajnik Društva,
 • Blagajnik Društva.
 1. Skupština

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo Društva. Skupštinu čine svi članovi Društva. Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovne, izborne i izvanredne. Redovne sjednice Skupštine održavaju se najmanje jednom godišnje, a izborne svake dvije godine. Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva se prema zaključku Upravnog odbora ili na pismeni prijedlog trećine redovnih članova. Skupštinu pismeno saziva Upravni odbor, najmanje četrnaest dana prije sjednice i predlaže joj dnevni red. U slučaju isteka mandata tijelima Društva, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga RH ili osmero članova Društva upisanih u Registar članova prije isteka mandata tijelima Društva.

Članak 19.

Skupština Društva:

 • donosi Statut, te izmjene i dopune Statuta,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće i završni račun Društva,
 • imenuje i opoziva Predsjednika Društva, Tajnika Društva te članove Upravnog i Nadzornog odbora te Etičkog povjerenstva kao i likvidatora Društva,
 • razmatra izvještaj o radu Predsjednika Društva, Tajnika Društva, Upravnog i Nadzornog odbora te Etičkog povjerenstva i ocjenjuje njihov rad
 • odlučuje o statusnim promjenama Društva,
 • donosi pravilnik o izdavačkoj djelatnosti te druge opće akte Društva po potrebi,
 • odlučuje o prijedlozima, molbama i žalbama u slučajevima predviđenim ovim Statutom,
 • određuje visinu članarine te rok uplate,
 • organizira podružnice, klubove i sekcije koji ne mogu imati svojstva pravne osobe,
 • donosi odluku o prestanku rada Društva,
 • donosi druge i odluke te obavlja sve poslove predviđene ovim Statutom.

Članak 20.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna natpolovična većina članova Društva. Ako nema kvoruma, zasjedanje se odgađa za pola sata nakon čega su odluke Skupštine punovažne ako je nazočna najmanje jedna četvrtina članova. Skupština donosi odluke većinom danih glasova prisutnih članova.

Skupštinu vodi radno predsjedništvo koje bira Skupština.

Predsjednik Društva, Upravni i Nadzorni odbor te Etičko povjerenstvo biraju se tajnim glasovanjem, a Skupština određuje način glasovanja o ostalim pitanjima dnevnog reda.

Skupština na prijedlog Upravnog odbora Društva bira povjerenstva, radne skupine i osniva posebne fondove prema potrebi. Upravni odbor može po potrebi angažirati administrativno, računovodstveno i drugo osoblje.

 1. Upravni odbor

Članak 21.

Upravni odbor koji ima devet članova vodi sve poslove Društva između Redovnih skupština. Upravni odbor sastoji se od osam članova, izabranih na Izbornoj skupštini, te Predsjednika Društva, kojeg također bira Skupština u odvojenom postupku. Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine, a iste osobe mogu biti birane više puta uzastopce.

Upravni odbor konstituira se odmah nakon izbora i između svojih članova bira Potpredsjednika Društva, Tajnika i Blagajnika.

Upravni odbor obavlja sve poslove:

 • priprema prijedloge programa i rada Društva, plan rada i financijski plan Društva,
 • priprema prijedloge statuta i drugih normativnih akata Društva,
 • prati rad Društva i provodi odluke Skupštine,
 • donosi odluke o dodjeli nagrada i priznanja članovima Društva,
 • bira redakciju godišnjaka Društva,
 • bira redakcije drugih publikacija Društva,
 • brine se za izvršavanje rada plana društva i financijskog plana
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i za koje nije nadležno drugo tijelo Društva.

Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje i može raditi ako je nazočna većina članova. Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik Društva. Za punovažne odluke potrebna je većina glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora. Radi donošenja odluka u hitnim slučajevima članovi Upravnog odbora mogu glasovati i pismenim putem.

Članak 22.

Članovi Upravnog odbora odgovaraju za svoj rad Skupštini. Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani od strane Skupštine i prije isteka svog mandata zbog neaktivnosti, nepridržavanja odluka Skupštine i drugih akata Društva.

Članak 23.

Upravni odbor može, u slučaju potrebe, kooptirati nove članove do 1/3 ukupnog broja članova s time da takvu odluku potvrđuje Skupština. Punovažne odluke Upravnog odbora moraju biti potpisane od Predsjednika ili Potpredsjednika.

Članak 24.

Upravni odbor brine se da na prikladan način obavijesti javnost o cjelokupnome radu i poslovanju Društva i njegovih tijela. Upravni odbor predlaže predstavnike Društva u stručna i društvena tijela.

 1. Nadzorni odbor

Članak 25.

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada i financijskog poslovanja Društva. Nadzorni odbor ima tri člana koji između sebe biraju predsjednika.
Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine i oni ne mogu biti ponovno birani na tu funkciju u idućem mandatu.

Sva su tijela i dužnosnici dužni omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve isprave koje se tiču djelatnosti Društva.
Nadzorni odbor podnosi Predsjedniku Društva i Skupštini izvješće o svojim nalazima.

 1. Predsjednik Društva

Članak 26.

Dužnosti predsjednika su da:

 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
 • saziva sjednice Upravnog odbora i njima predsjedava,
 • brine se za izvršenje zaključaka Skupštine i Upravnog odbora,
 • zastupa Društvo te sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva,
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Društva,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Društva ili Upravni odbor.

Predsjednik Društva odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća. Predsjednik Društva dostavlja zapisnik s Redovne skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga.
Predsjednik Društva odgovara za zakonitost rada Društva. Mandat predsjednika Društva traje dvije godine, a iste osobe mogu biti birane više puta uzastopce.

 1. Potpredsjednik Društva

Članak 27.

Kada je Predsjednik Društva spriječen u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje ga Potpredsjednik Društva, koji tad ima ista prava, obveze i odgovornosti kao i Predsjednik.

Mandat Potpredsjednika Društva traje dvije godine, a iste osobe mogu biti izabrane više puta uzastopce.

 1. Etičko povjerenstvo

Članak 28.

Etičko povjerenstvo ima tri člana koji među sobom biraju predsjednika. Etičko povjerenstvo u prvom stupnju rješava sporove i nesuglasice među članovima koji su u vezi s radom Društva. Etičko povjerenstvo svoju odluku mora donijeti u roku od trideset dana nakon završenog postupka. Protiv prvostupanjske odluke Etičkog povjerenstva član se može žaliti Skupštini čija su rješenja konačna.

Etičko povjerenstvo odlučuje u drugom stupnju po žalbama odnosno prigovorima protiv odluka Upravnog odbora, u slučajevima i u roku predviđenom ovim Statutom. Drugostupanjske odluke Etičkog povjerenstva su konačne.

U svome radu Etičko povjerenstvo rukovodi se Etičkom deklaracijom i Etičkim smjernicama Etičkog kodeksa Društva.
Mandat članova Etičkog povjerenstva traje dvije godine, a iste osobe mogu biti birane više puta uzastopce.

 1. Tajnik društva

Članak 29.

Tajnika društva imenuje Upravni odbor na mandat od dvije godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova Društva. Po isteku mandata ista osoba može biti ponovno birana za tajnika.

Članak 30.

Tajnik Društva:

 • vodi Registar članova Društva,
 • provodi zadatke Društva,
 • obavlja administrativno-tehničke i financijske poslove,
 • organizira i priprema materijale za Skupštinu,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i drugim općim aktima Društva.
 1. Blagajnik

Članak 31.

Blagajnika društva imenuje Upravni odbor na mandat od dvije godine za obavljanje blagajničkih poslova Društva. Po isteku mandata ista osoba može biti ponovno birana za blagajnika.

VI. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 32.

Financijsko poslovanje obavlja se u skladu sa zakonskim propisima prema postavljenome financijskom planu. Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 33.

Prihode Društvo ostvaruje iz: članarina, sredstava ostvarenih na javnim natječajima u Republici Hrvatskoj, sredstva fondova Europske unije, prihoda od publikacija, predavanja i sl., prihoda od imovine i imovinskih prava, donacija, dotacija, sponzorstava i dr.

Sva ostvarena dobit koristi se, u skladu sa zakonom, isključivo za ostvarivanje ciljeva Društva. Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Društva članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Društva i na nagradu, sve to u skladu s programom i financijskim planom Društva.

VII. IMOVINA DRUŠTVA

Članak 34.

Društvo može posjedovati pokretnu i nepokretnu imovinu koja omogućuje i unapređuje rad u skladu sa svrhom i zadacima Društva. U slučaju prestanka rada Društva sva njegova imovina prelazi u vlasništvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju.

VIII. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 35.

Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi Društva i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Društva.

Nad Društvom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Društvo i osobe ovlaštene za zastupanje Društva za eventualnu štetu koju počine Društvu ili Društvo počini trećim osobama, odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 36.

Sukob interesa postoji ukoliko su pri donošenju neke odluke ili pri djelovanju pojedinog člana u Društvu sukobljeni njegovi privatni interesi s interesom Društva. U slučaju postojanja sukoba interesa, član Društva koji je u sukobu interesa ne smije sudjelovati u donošenju odluke ili djelovati na način na koji utječe na djelovanje, status ili obveze Društva. Za rješavanje spora/sukoba interesa, između Društva i njegovog člana, Skupština će po potrebi, imenovati arbitražno vijeće između članova Društva. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

X. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 37.

Društvo prestaje postojati na temelju odluke Skupštine ili drugih razloga propisanih zakonom.

XI. LIKVIDATOR

Članak 38.

Likvidatora Društva bira i opoziva Skupština.
Likvidator može biti i osoba koja nije član Društva.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Društva u visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.

Likvidator Društva zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Društva iz Registra udruga.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti Statut Društva od 19.12.1997., te Odluka o izmjeni Statuta od 6. lipnja 2013. godine.

U Zagrebu, 25. svibnja 2015.

Predsjednik Hrvatskog etnološkog društva

mr. sc. Zoran Čiča