Pravilnik o nagradama

Pravilnik o nagradama “Milovan Gavazzi” Hrvatskog etnološkog društva

 

 Članak 1.

Hrvatsko etnološko društvo (u daljnjem tekstu HED) za izuzetna ostvarenja u promicanju etnološke struke dodjeljuje Godišnju nagradu “Milovan Gavazzi” i Nagradu za životno djelo “Milovan Gavazzi”.

 Članak 2.

Godišnja nagrada “Milovan Gavazzi” može se dodijeliti pojedinkama/pojedincima i grupama – muzejima, institucijama i drugima pravnim osobama, a nagrada za životno djelo pojedinkama/ pojedincima.

 Članak 3.

Godišnja nagrada “Milovan Gavazzi” dodjeljuje se u kategorijama:

– muzeološki rad (nagrađuje se izložba ili stalni postav i drugi oblici muzeološkog rada

– znanstveni i nastavni rad (nagrađuje se pojedinačno znanstveno djelo u različitim medijima ili opus, koncipiranje i organiziranje znanstvenog skupa te udžbenik ili nastavni priručnik)

– zaštita kulturne baštine (nagrađuje se restauracija/konzervacija/obnova građevinske cjeline, građevinskog objekta,. predmeta, umijeća ili običaja)

– popularizacija struke (svaki javni stručni rad koji doprinosi ugledu etnologije i popularizira je, prvenstveno među ne-etnolozima)

– studentski rad (nagrađuje se studentski rad koji ulazi u neku od gore navedenih kategorija)

Moguće je dodijeliti više godišnjih nagrada u istoj kategoriji.

 Članak 4.

Nagrada za životno djelo “Milovan Gavazzi” dodjeljuje se jednom istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke kroz objavljena, izložena ili na drugi način prezentirana ostvarenja.

 Članak 5.

Nagrade HED-a dodjeljuje se članicama i članovima HED-a koji su u članstvu najmanje godinu dana, a izuzetno se mogu dodijeliti i onima koji nisu članovi/ice HED- a ukoliko su svojim djelovanjem znatno pridonijeli promicanju etnološke struke u Republici Hrvatskoj.

 Članak 6.

Nagrade HED-a dodjeljuju se temeljem natječaja.

Upravni odbor HED-a jednom godišnje raspisuje natječaj za dodjelu nagrada HED-a (u daljnjem tekstu Natječaj). Natječaj se objavljuje u Biltenu HED-a te na web stranici HED-a.

Tekst natječaja mora sadržavati :

– točan naziv nagrade sukladno članku  2. i 3. Pravilnika
– mjerila za dodjelu nagrada
– postupak predlaganja
– rok za dostavu prijedloga

Na temelju provedenog natječaja odluku o dodjeli nagrada HED-a donosi Upravni odbor HED-a.

 Članak 7.

Predsjednica/predsjednik HED-a saziva i vodi sjednice Upravnog odbora o dodjeli nagrada HED-a.

Upravni odbor HED- a donosi odluke apsolutnom većinom glasova tajnim glasanjem.

Odluka se obrazlaže u pisanom obliku.

Član/ica UO ne može se kandidirati za nagrade tijekom obnašanja dužnosti u Upravnom odboru HED-a. Upravni odbor HED-a ima pravo prispjelim prijedlozima promijeniti kategoriju. Odluke o dodjeli nagrada HED-a konačne su i objavljuju se u glasilima HED-a.

 Članak 8.

Nagrade HED-a uručuju se na prigodnoj svečanosti koju organizira Upravni odbor.

 Članak 9.

Dobitnici/dobitniku godišnje nagrade HED-a dodjeljuje se novčana nagrada i poveljea HED-a s naznakom naziva nagrade, godine i ostvarenja za koje se nagrađuje.

Dobitnici/dobitniku nagrade za životno djelo nagrade HED-a dodjeljuje se novčana nagrada i povelja HED-a s naznakom naziva nagrade i  godine dodjele.

 Članak 10.

Sredstva za nagradu osigurava HED. Visinu sredstava za nagrade određuje Upravni odbor HED-a u skladu s raspoloživim sredstvima za tekuću godinu.

 Članak 11.

Oblikovanje povelje odobrava Upravni odbor HED-a. Povelja obavezno sadrži znak i pečat HED-a te potpis predsjednika/ce.

 Članak 12.

HED o dobitnicama i dobitnicima vodi evidenciju.

 Članak  13.

Eventualne dopune i izmjene ovog Pravilnika provode se u postupku i načinu njegova donošenja.

 Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu usvajanjem na Skupštini HED-a.


Prilog Pravilniku o dodjeli nagrada HED-a

POSTUPAK PREDLAGANJA:

Prijedlog Godišnje nagrade „Milovan Gavazzi“ mora sadržavati:

    • a) ime kandidata, naziv kategorije u kojoj se nagrada predlaže te naziv, vrijeme i mjesto nastanka ostvarenja radi kojeg se dotični kandidira za nagradu;
    • b) obrazloženje kandidature za nagradu (opis značaja i kvalitete ostvarenja s obzirom na uvjete u kojima je postignuto);
    • c) popratnu dokumentaciju i to:

– u kategoriji „znanstveni i nastavni rad“ primjerak knjige, odnosno znanstvenog rada (članka ili audio-vizualnog rada), recenzije te dokaze o prijamu u javnosti istog – kritike, osvrti, press materijali; primjerak/ke znanstvenog časopisa ili zbornika; dokazi o kvaliteti i uspješnosti nastavnog rada kandidata – udžbenik, priručnik, skripta;

– u kategoriji „muzeološki rad“ vizualne materijale (fotografije, video snimke) iz kojih je vidljiv postav izložbe, katalog i drugi popratni izložbeni materijal i press clipping.

– u kategoriji „zaštita kulturne baštine” vizualne materijale (fotografije, video snimke) uz podatke o stanju objekta rada prije, za vrijeme i nakon restauratorsko-konzervatorskog zahvata; njegovu funkciju prije i nakon istog; citirati konzervatorsku i izvedbenu dokumentaciju te navesti uvjete/okolnosti (financijske i druge) njegovog odvijanja;

– u kategoriji „popularizacija struke“ presliku ili presnimku rada (ako se radi o djelu napravljenom za medije) i priloge o prijamu u javnosti istog, odnosno vizualne materijale i dokaze o prijamu u javnosti, ako se radi o tečaju, radionici i sl.

–  u kategoriji „studentski rad“ dokumentaciju kao u onoj od gore navedenih kategorija u koju se dotični može ubrojiti, odnosno primjerak rada ako je riječ o pisanom (radu); obvezatno, u pisanom obliku, mišljenje mentora pod čijom je paskom dotični rad napravljen.

Prijedlog Nagrade „Milovan Gavazzi“ za životno djelo mora sadržavati:

a) ime kandidata;
b) obrazloženje kandidature za nagradu (opis značaja i kvalitete životnog ostvarenja kandidata s obzirom na uvjete i okolnosti u kojima je postignuto);
c) popratne materijale: životopis i bibliografiju, odnosno popis kandidatovih djela.